Home  »  Informatie voor klanten  »  Disclaimer & Gebruiksvoorwaarden

Disclamer & Gebruiksvoorwaarden voor de website van Microscope-online.com

 Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

 Toepasselijkheid

 Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Microscope-online alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door of namens Catech bvba ('Wij/We', 'Ons' en 'Onze', naar gelang de context).  Wij behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Bezoek deze webpagina daarom regelmatig om te zien of er iets is bijgewerkt.

 

 Cookies

 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden alom gebruikt om websites te laten functioneren of efficiënter te laten werken, alsmede om de eigenaren van de site van informatie te voorzien.

 Een cookie kan het gebruik van een website afstemmen op uw behoeften, favorieten en afkeer door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Een cookie verschaft Ons, buiten de gegevens die u levert en enkele handelingen die u verricht op Onze Website, op geen enkele wijze toegang tot de bestanden op uw computer of informatie over u.

 Dit beleid wordt strikt nageleefd.  We weten dat mensen zich zorgen maken over cookies, maar wij geloven dat het voordeel dat we beiden halen uit het juiste gebruik ervan de moeite waard is.  U kunt cookies echter te allen tijde van uw computer verwijderen. U kunt advies krijgen over manieren om dit te doen op www.allaboutcookies.org.

We hebben een audit van ons cookiegebruik uitgevoerd en vinden niet dat we op onze Website cookies gebruiken die onnodig opdringerig zijn.  Onze cookies verzamelen geen gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren.  We maken gebruik van analytische cookies van Google die anonieme informatie verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de Website, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina's worden bezocht.  Daarnaast gebruiken we een cookie om de toepassing in te schakelen voor de e-mailwaarschuwing die u eraan herinnert of u de cookies al bekeken heeft.

 In de meeste webbrowsers is een bepaalde controle over de meeste cookies mogelijk via de browserinstellingen. Bezoek www.allaboutcookies.org om meer te weten te komen over cookies, zoals hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en blokkeren / uitschakelen.

 Gebruiksvoorwaarden Microscopes-online.com Website

 Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door of namens Catech bvba ('Wij/We', 'Ons' en 'Onze', naar gelang de context). We zijn geregistreerd in Belgïe onder bedrijfsnummer 0882.398.310 en we zijn gevestigd in De Wand straat 19 te B-1020 Brussell, België. Ons btw-nummer is BE 0882.398.310

Uw gebruik van deze Website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden'), die u geacht wordt te aanvaarden bij het gebruikmaken van de Website. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u gebruik begint te maken van de Website. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Eventuele wijzigingen gaan in op de dag dat ze op de Website geplaatst zijn en u dient regelmatig deze webpagina te controleren op updates.

 Inhoudsrechten

 Het auteursrecht, handelsmerken, handelsnamen en alle overige rechten in het materiaal op deze Website zijn van Ons of zijn vermeld met toestemming van de eigenaar van die rechten. Wij behouden Ons alle dergelijke rechten voor die in Ons bezit zijn.

 Indien u enige rechten in of op de Website verwerft, stemt u ermee in die rechten wereldwijd aan Ons toe te kennen, en onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te doen van alle morele rechten die u op de Website kan hebben verworven.

 U mag passages van de Website uitsluitend downloaden, opslaan en afdrukken voor persoonlijk gebruik. U mag niets van al het of een deel van het materiaal op de Website heruitgeven, opnieuw distribueren, wijzigen, publiceren, reverse engineeren of hiervan afgeleid werk maken of de Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 Het is u niet toegestaan om de informatie of ander materiaal op deze Website te gebruiken voor een andere dan het bedoelde doeleinde van het voorzien in algemene en achtergrondinformatie over Ons en Onze producten.

 Gebruiksomstandigheden

 U mag de Website uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag de Website op geen enkele manier gebruiken die strijdig is met geldende plaatselijke, landelijke of internationale wetten of regels of die op enigerlei wijze onrechtmatig of frauduleus is.

 U mag de Website niet misbruiken voor het bewust invoeren van virussen of andere schadelijke inhoud die kwaadwillig is of technische schade veroorzaakt. U mag geen poging doen om onbevoegde toegang te krijgen tot Onze Website, de server waarop Onze Website is opgeslagen of een andere server, computer of database die met Onze Website verbonden is.

 U mag zonder Onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming geen koppeling naar Onze Website invoegen of de inhoud van onze Website weergeven in een kader of anderszins omgeven door materiaal dat niet afkomstig is van Ons.

 Informatie, beschikbaarheid en gebruik

 Hoewel we ernaar streven dat het materiaal op deze Website juist en volledig is, dient al het materiaal op deze Website alleen ter informatie en wordt u aangeraden de juistheid van de informatie te controleren alvorens erop te vertrouwen. Wij werken de informatie op deze Website niet bij en corrigeren deze niet en zijn niet van plan dit te doen en wijzen expliciet elke verplichting om dit te doen af. U mag er dan ook niet vanuit gaan dat die informatie juist of actueel is, behalve op de datum van uitgave.

 Het is mogelijk dat u op deze Website automatische koppelingen naar andere websites aangeboden krijgt. We erkennen of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud op websites waarnaar koppelingen op deze Website staan en u dient de algemene voorwaarden van elke site waar u naartoe geleid wordt te lezen, voordat u overgaat tot het gebruik van die site.

 Wij mogen de Website zonder kennisgeving wijzigen, buiten werking stellen of opheffen. Fouten, onderbrekingen en vertragingen in de dienst kunnen te allen tijde optreden. Dienovereenkomstig wordt deze Website aangeboden 'zoals hij is', zonder enige garantie van welke aard dan ook. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit onnauwkeurigheden of weglating in de informatie, onderbreking van de beschikbaarheid of schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van materiaal van deze Website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, winstderving of andere bijzondere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website.

 Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen, maar kunnen niet garanderen, dat de Website vrij is van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke inhoud of dat uw gebruik van de Website geen schade aan uw computer zal toebrengen. U dient ervoor te zorgen dat u over geschikte apparatuur en beveiliging en bescherming tegen virussen beschikt voordat u de Website gebruikt.

Goederen of diensten aanschaffen

 Indien u goederen of diensten aanschaft via een site die u bereikt hebt door een koppeling op deze Website te volgen, dient u alle algemene voorwaarden te lezen die op die site staan voordat u tot aanschaf overgaat.

 Het is mogelijk dat er in bepaalde rechtsgebieden beperkingen gelden op de aankoop, wederverkoop of verspreiding van Onze goederen en diensten. Het is niet haalbaar om de wetten van alle rechtsgebieden te controleren waarin Onze klanten zich bevinden en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of verplichtingen waarmee Onze klanten (of hun klanten) te maken krijgen met betrekking tot hun aankoop, ontvangst of gebruik van Onze goederen en diensten. U wordt aangeraden de geldende wetten in uw rechtsgebied te controleren.

 De vrijgave, publicatie of distributie van documenten op deze Website in rechtsgebieden buiten het Belgïe kan beperkt zijn door de wet, en daardoor dienen personen in een ander rechtsgebied dan België waarin dergelijke documenten worden vrijgegeven, gepubliceerd of anderszins bereikbaar gemaakt, zich op de hoogte te stellen over en zich te houden aan eventuele beperkingen.

 Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij sluiten alle voorstellingen, omstandigheden en voorwaarden (ofwel geïmpliceerd per statuut, gewoonterecht of anderszins) uit die niet uitdrukkelijk vermeld staan in deze Gebruiksvoorwaarden, in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor (1) eventuele economische verliezen of schade (waaronder het verlies van winst, inkomen, contracten, goodwill of andere financiële verliezen), (2) eventuele bijzondere, indirecte of gevolgschade op welke manier dan ook veroorzaakt als gevolg van of in verband met de Website of (3) eventuele verliezen of schade veroorzaakt door de activiteiten van derden van wie de websites bereikt kunnen worden via een koppeling op onze Website.

 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld als of zal beperkingen tot gevolg hebben voor of eventuele aansprakelijkheid uitsluiten die wij kunnen hebben ten opzichte van een partij die volgens de wet hiervoor niet beperkt of uitgesloten kan worden. We verwerpen of beperken niet onze aansprakelijkheid voor de dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze agenten, of voor fraude met betrekking tot de Website.

 Algemeen

 Indien we, op welk moment dan ook, niet verplicht zijn om u te houden aan enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden, voorkomt dit niet dat Wij u verplichten om zich er in de toekomst aan te houden.

 Indien enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden niet erkend wordt of door een rechtbank of ander bevoegd orgaan als ongeldig wordt beschouwd, dan heeft dat geen invloed op de rest van deze Gebruiksvoorwaarden.

 Wij kunnen Onze rechten of verplichtingen in deze voorwaarden toekennen, overdragen of uitbesteden aan derden. U mag uw rechten of verplichtingen in deze voorwaarden uitsluitend toekennen, overdragen of uitbesteden aan derden met Onze schriftelijke toestemming.

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wet en eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbank.

 Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of Onze Website, dan horen wij graag van u. Stuur een e-mail naar info@microscope-online.com  of schrijf ons op het volgend adres: Catech bvba, De Wand straat 19 te B-1020 Brussel

 De microscopen worden geproduceerd volgens ISO 9001:2008
procedures en garandeert continue de kwaliteit van de geleverde
producten