Home  »  Informatie voor klanten  »  Privacy policy

Privacyverklaring                                               
Catech bvba, met maatschappelijke zetel in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contact data :                                    

Catech bvba

www.microscope-online.com

Voor alle vragen en/of opmerkingen in verband met deze privacy verklaring kunt u een e-mail versturen naar admin@microscope-online.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Catech bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contact formulier op deze website in te vullen en te versturen, of in correspondentie of bij telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@microscope-online.com, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Catech bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• De uitvoering van bestellingen
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Catech bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Catech bvba neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Catech bvba) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Catech bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Catech bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Catech bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Catech bvba gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Catech bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@microscope-online.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, uw rijksregister nummer of burgerservicenummer (BSN) of dergelijke, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Catech bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Catech bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via admin@microscope-online.com

Wij gebruiken een beveiligde server. Alle gevoelige informatie wordt via beveiligde SSL (secure socket layer) technologie verzonden.
U werkt in onze beveiligde en versleutelde omgeving wanneer u in de adresbalk van uw internet browser “htpps://www.microscope-online.com” ziet staan én een gesloten hangslot icoontje naast het internet adres is weergegeven

Hyperlinks naar andere websites
Op onze website kunnen hyperlinks geplaatst worden naar andere relevante websites. Door gebruik te maken van deze hyperlinks, verlaat u onze website en kunnen wij derhalve niet verantwoordelijke worden gehouden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De andere websites vallen niet onder deze privacy verklaring. Wij verzoeken U dan ook om de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen.

U kunt in uw internet browser aangeven om u op de hoogte te brengen wanneer een cookie-aanvraag wordt verzonden. U kunt het cookie-gebruik ook geheel uitzetten. Wanneer u beslist de cookie-functionaliteit uit te zetten, dan kan de dienst gedeeltelijk of geheel niet werken 

(Laatste versie 18.05.2018)

 De microscopen worden geproduceerd volgens ISO 9001:2008
procedures en garandeert continue de kwaliteit van de geleverde
producten